Obsahové náplně živností

Obsahové náplně jednotlivých živností se řídí Nařízením vlády č. 278/2008 Sb. V současné době rozlišujeme 4 druhy živností.

Odkazy výše Vás navedou na podrobný seznam živností a na jejich obsahové náplně.

Nařízení vlády č. 208/2021 Sb.

Dne 1. července 2021 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 208/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Stávající právní úprava nařízení vlády se tímto přizpůsobuje změnám, které byly v uplynulém období provedeny novelizacemi živnostenského zákona a jiných právních předpisů, které s živnostenským podnikáním souvisejí.

Z předpisů novelizujících živnostenský zákon se jedná především o zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Upřesňují se rovněž obsahové náplně některých živností v souvislosti s požadavky vyplývajícími z aplikační praxe.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c--278-2008-sb---82761/