Vítr do plachet pro Eleonorku, z. s.

Název:Vítr do plachet pro Eleonorku, z. s.
Sídlo:Křižany 314, 463 53 Křižany
IČO:17343283
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:22.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13422
Účel:

A. základním a hlavním účelem spolku je podpora potřeb a zájmu osoby postižené spinální svalovou atrofií (dále také sma), a to konkrétně eleonory trčové, narozené 27. 6 2021. účelem je také zajištění potřeb eleonory trčové potřebných k usnadnění běžného života, především na zajištění potřebných rehabilitací, dalších cvičení a zájmových kroužků k podpoře pohybové aktivity (hipoterapie, asinoterapie, plavání aj.), rehabilitačních pobytů, asistence, léčebných výloh a léků nehrazených ze státního zdravotního pojištění a jejich aplikací ve zdravotnickém zařízení (a to i v zahraničí), na pořízení kompenzačních a zdravotních pomůcek dále nespecifikovaných, dále pak na zajištění bezbariérového přístupu a na pořízení a úpravu automobilu pro handicapované. výtěžek může být použit rovněž k podpoře dalších osob s diagnózou sma, a to k financování stejných potřeb jako v případě eleonory trčové. b. charitativní a dobrovolnická činnost. c. rozšiřování obecného povědomí o sma ve společnosti. d. získávání finančních a věcných darů, dotací a grantů na podporu účelu spolku

Předmět činnosti:

A.mezi formy činnosti spolku jsou řazeny zejména i. zajišťování finančních prostředků od dárců, pomocí sbírek, grantů, dotací atd. ii. pořádání benefičních kulturních, sportovních a společenských akcí k zajišťování finančních prostředků a šíření povědomí o sma iii. vzdělávání se v problematice sma, zjišťování moderních trendů léčby vedoucí ke zpomalení, zamezení progrese nemoci, či vyléčení nemoci iv. zjišťování léčebné a rehabilitační péče, která je nad rámec veřejného zdravotního pojištění v. pořizování ortopedických, rehabilitačních a nahrazujících pomůcek nutných k běžným denním činnostem, zajišťujících co nejlepší somatický vývoj a zpomalení progrese nemoci vi. zajišťování a koupě léčebných přípravků nehrazených ze zdravotního pojištění vii. terénní a bytové úpravy nezbytné k zajištění bezbariérového přístupu podporované osoby viii. pořízení a úprava automobilu pro handicapované. b. další formy činnosti může konkretizovat členská schůze. c. spolek může vykonávat vedlejší výdělečnou činnost. prostředky získané z vedlejší výdělečné činnosti budou použity výhradně jen na plnění hlavního účelu spolku