Název: Turistická oblast Poodří, z. s.
Sídlo: nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek
IČO: 09696113
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 29. 12. 2020
Spisová značka: L 19508 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Účel:Spolek turistická oblast poodří, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je podpora, propagace a rozvoj v oblasti turismu a cestovního ruchu na území poodří. předmět činnosti spolku je realizován zejména v následujícím rozsahu: a) vytváří vizi rozvoje cestovního ruchu v regionu poodří v provázanosti s vizemi kraje, na jejich území se region rozkládá, b) ve spolupráci s krajem se podílí na vytváření koncepce rozvoje cestovního ruchu, c) formuluje strategii rozvoje cestovního ruchu v regionu včetně marketingové strategie, d) formuluje akční program rozvoje cestovního ruchu v souladu se strategií, e) vytváří pracovní skupiny v souladu se strategií, f) aktivizuje dobrovolníky a nevládní organizace ke spolupráci, g) analyzuje současnou situaci a identifikuje faktory rozvoje cestovního ruchu (analýza vnitřních podmínek silné a slabé stránky a vnějšího okolí příležitosti a ohrožení regionu, segmentace trhu, výběr cílových segmentů, aktivizace marketingového mixu vzhledem k vybraným segmentům), podílí se na posilování image regionu, na jeho prezentaci a propagaci (vytvoření destinační identity, internetová prezentace regionu, účast na výstavách a veletrzích, členství v národních oborových a profesních svazech apod.), h) vytváří strategie v oblasti turistických produktů s ohledem na vybrané cílové segmenty a podporu jejich vzniku, podílí se na jejich zpracování, i) spolupracuje s czechtourism, j) zajišťuje fundraising rozvojových projektů, lidských zdrojů, kvality aj. (dotace, granty, sponzoring apod.), k) podporuje a zabezpečuje vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, l) podporuje výchovu místních obyvatel k cestovnímu ruchu, m) sleduje rozvoj cestovního ruchu a jeho dopad na region (analýza trhu, potřeb a požadavků návštěvníků, pozitivní i negativní dopady rozvoje cestovního ruchu), n) uskutečňuje návštěvnický management, o) stanovuje únosné zatížení území regionu pomocí indikátorů udržitelného rozvoje cestovního ruchu, p) koordinuje spolupráci subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru v rámci regionu, q) reprezentuje zájmy regionu na národní úrovni a zájmy cestovního ruchu v rámci regionu, r) iniciuje rozvoj suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu v souladu s potřebami a požadavky trhu, s) zabezpečuje optimalizaci vlivu cestovního ruchu na region v zájmu zajištění udržitelné rovnováhy mezi ekonomickým užitkem a sociálně-kulturními náklady a náklady na životní prostředí, t) podporuje maximalizaci uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků regionu (výzkum a prezentace výsledků), u) podporuje zavádění moderních technologií do praxe, v) podílí se na maximalizaci multiplikačního efektu cestovního ruchu v regionu, w) koordinuje činnosti turistických informačních center, x) vytváří, spravuje a naplňuje regionální fond cestovního ruchu, y) shromažďuje informace o turistickém potenciálu regionu, zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci a jejich zpracování pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů a to všemi žádanými formami