Název: Street Hard Workers Chomutov, z.s.
Sídlo: Václavská 4049, 430 03 Chomutov
IČO: 09755501
Právní forma: Pobočný spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 28. 12. 2020
Spisová značka: L 12892 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Účel:Rozvoj street workoutu a parkouru
Ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí
Organizování sportovních činností v rámci zapojení společnosti do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky a pořádat kulturní, společenské a sportovní akce
Ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech
Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické
Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
Ochrana a péče o zeleň
Péče o území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Ekologická a sportovní výchova
Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností
Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která spolek vlastní nebo užívat
Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec
Hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci
Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností