Název: Sports 4 everyone, z. s.
Sídlo: Ostravská 672/12, 460 14 Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice
IČO: 09872329
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 17. 02. 2021
Spisová značka: L 12904 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Účel:Základním účelem a hlavní činností spolku je: a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. účel spolku je podpora a propagace sportu, zejména cyklistiky, běžeckého lyžování, skialpinismu, triatlonu, turistiky, lyžování, snowboardingu atp. péče o zvyšováni výkonnosti talentovaných mladých sportovců a o sportovní výchovu mládeže. v rámci svých finančních možnosti zajišťuje a podporuje všeobecná sportovní družstva v národních i mezinárodních soutěžích. spolupráce s jinými sportovními organizacemi za účelem zapojení svých členů do jimi organizovaných akcí a soutěží. hospodaření s vlastním majetkem spolku za účelem rozvoje a podpory sportu a vydávání vnitřních předpisů upravujících nakládání s tímto majetkem a vlastní hospodářskou činnost spolku. ochrana práv a oprávněných zájmů svých členů, jimž zajišťuje možnost provozovat závodní i nezávodní sportovní aktivity v rozsahu, ve kterém to dovoluji kapacitní možnosti spolku