Spolek otužilců Hrádek nad Nisou

Název:Spolek otužilců Hrádek nad Nisou
Sídlo: , 463 34 Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou
IČO:17616531
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13470
Účel:

Spolek sdružující zájemce o otužování a zimní plavání v hrádku nad nisou a jeho okolí

Předmět činnosti:

A) základním účelem a hlavní činností spolku je propagování zdravého životního stylu formou pořádání pravidelných akcích zimního koupání a otužování

B) zúčastňování se a pořádání zimních plaveckých soutěží

C) pořádání vlastních tréninků, kursů, soustředění, sportovních seminářů

D) pořádání společenských a kulturních akcí pro své členy a sympatizující s klubem. a to za účelem popularizace a propagace svého sportu a klubu na veřejnosti

E) budování, udržování, provozování svého vlastního, nebo svěřeného sportovního, tělovýchovného i jiného zařízení a to za účelem vytváření dostupných materiálních a technických podmínek zabezpečujících hlavní poslání spolku

F) získávaní podpory a darů od jiných fyzických a právnických osob jakož i příspěvků a dotací, subvencí, grantů od svazových orgánů, orgánů sportovních institucí nebo rozpočtu obce

G) udržování partnerských vztahů a styků podle své volby s jinými sportovními spolky jak v české republice, tak v zahraničí

H) vyhledávání spolupráce s orgány obecní i regionální samosprávy, se školami i s dalšími institucemi, které mohou svým vlivem i prostředky podpořit rozvoj sportu a tělovýchovy klubu

I) hájit zájmy svých členů

J) přispívat vlastní činností k dosahování obecního blaha s cílem být tak veřejně prospěšný ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku

K) klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání, nebo jiné výdělečné činnosti. klub tak obstarává své příjmy pro účely krytí nákladů spojených se sportovním, společenským a administrativním provozem klubu a to m.j. formou sponzoringu, reklamy, prodejem, nebo pronájmem práv spolku. klub může obstarávat své zdroje provozem dalších doplňkových obchodních, nebo obdobných činností, pokud jsou podle zákona povoleny