Název: Spolek Alberi collegati, z.s.
Sídlo: Na vápence 531/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 09546774
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 25. 09. 2020
Spisová značka: L 73894 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:A) rozvíjet činnost směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi fy-zickými osobami a/nebo právnickými osobami na úseku podnikání, zaměst-návání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic, humanitárních činností (dále společně jen zájmové oblasti);
B)podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech;
C)napomáhat ke zvyšování úrovně v zájmových oblastech a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií;
D)spolupracovat s organizacemi obdobného zaměření na úseku zájmových oblastí a navazovat s nimi partnerské vztahy s podporou kontaktů;
E)v zájmových oblastech pořádat přednášky, kurzy, semináře, workshopy, sympózia, výstavy a další obdobné akce;
F)v zájmových oblastech působit na veřejnost prostřednictvím komunikačních médií