Název: Společnost v právu, z.s.
Sídlo: Šrobárova 2002/40, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČO: 10777687
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 22. 04. 2021
Spisová značka: L 74794 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:A.přispívat k ochraně spotřebitelů; b.vystupovat jako právnická osoba, oprávněná hájit zájmy spotřebitelů; c.vystupovat jako právnická osoba, oprávněná hájit zájmy malých a středních podnikatelů, zejm. proti nekalé soutěži a diskriminaci; d.přispívat ke zkvalitnění podnikatelského a spotřebitelského prostředí; e.napomáhání k mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli; f.přispívat k ochraně proti všem formám diskriminace; g.přispívat k ochraně proti porušením v oblasti osobních údajů; h.přispívat k ochraně zaměstnaných v oblasti soukromého práva; i.přispívat a vyvíjet další činnost v oblastech ochrany práva spotřebitelů, práv a podpory malých a střeních podnikatelů, pacientů, diskriminovaných osob a zaměstnaných osob; j.přispívat k vytvoření férovějšího a spravedlivějšího prostředí na spotřebitelském a soutěžním trhu, včetně trhu bankovního, energetického, potravinového, nemovitostního a pojistného, a to i tím, že spolek podává návrhy a podněty dozorovým, kontrolním a dalším orgánům, jejichž činnost se týká ochrany práv spotřebitelů; k.přispívat a vyvíjet další činnost v oblastech ochrany životního prostředí, kulturních památek a bohatství; l.přispívat a vyvíjet další činnost směřující k zachování svobodného bezpečného a demokratického státu, založeného na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti; m.podporovat podnikání v české republice; n.přispívat k ochraně životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochraně zvířat; o.přispívat ke zkvalitnění ochrany spotřebitele a slabší strany obecně; p.přispívat k ochraně kolektivních zájmů osob, poškozených nezákonným nebo nemorálním zacházením nebo postupem, včetně odstraňování jejich znevýhodnění v oblasti finančních a dalších prostředků; q.vyhodnocovat a zasahovat v případě porušení lidských práv nebo zákonných postupů v trestním řízení, včetně náležité pomoci a podpory osobám obviněným a odsouzeným, včetně poskytování soudům záruky za takové osoby ve smyslu § 6 zákona č. 141/1961 sb. trestní řád, podávat žádosti o milost a navrhovat zahlazení trestů; r.přispívat, radit a spolupracovat s orgány veřejné a státní moci při výkonu jejich působnosti; s.přispívat a podílet se na stanovení a vývoji kolektivního mechanismu soudní ochrany v české republice a evropské unii, a t.přispívat k realizaci institutu hromadných žalob v české republice, zejména ve světle připravovaného zákona o hromadných žalobách, s využitím všech institutů a nástrojů, které předpis přinese v oblasti kolektivní ochrany práv (včetně možnosti uplatňovat nároky jakéhokoliv typu: na určení, negatorní či na plnění) jakož správce či jiný subjekt skupinových nároků, a to na základě příslušné akreditace; u.podporovat a přispívat k budování etických hodností demokratické společnosti, úcty k lidským právům, zvýšení právního povědomí, znalosti práva, finanční, spotřebitelské a jiné gramotnosti a vzdělanosti; v. provádět všestranný výzkum, vývoj a inovace, ve shora uvedených oblastech