Název: Slovácká búda, symbol vzájemnosti Čechů a Slováků, z. s.
Sídlo: Čes. armády 265, 763 26 Luhačovice
IČO: 09764836
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 30. 12. 2020
Spisová značka: L 27403 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Přispívat k utužování a rozvíjení vzájemnosti čechů a slováků, české republiky a slovenské republiky, jejich obyvatel a jejich institucí, a to zejména v následujících oblastech, kterými jsou:
Ochrana, podpora a rozvoj kultury, především s ohledem na význam tradiční lidové kultury v regionu
Ochrana a rozvoj duchovních a křesťanských hodnot ve společnosti, ochrana lidských práv
Vytváření partnerství mezi subjekty veřejného sektoru, podnikatelů a nestátních neziskových organizacích
Všestranný rozvoj cestovního ruchu, jeho uplatnění ve všestranném rozvoji regionu, podpora jednotlivých produktů cestovního ruchu, systémů jeho řízení a rozvoje
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:Provozovat veřejné sbírky i provozovat transparentní účet u vybrané banky, sbírky budou rozpuštěny i sponzorské dary dle potřeb klientů organizace a na jejich podporu, aby se mohli co nejlépe zapojit do společenského života
Dobročinnou, reklamní, sponzorskou i pořadatelskou a obdobnou činnost v rámci zapojení do společenského života i aktivit s tím spojených, tuto činnost může organizovat a vytvářet pro ni materiální podmínky
Vytvářet široké možnosti užívání svých nabízených činností pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
Budovat, provozovat a udržovat zařízení, která vlastní nebo užívá
Vést své členy a ostatní zájemce k dodržování základních, etických, estetických a mravních pravidel, které ctí spolek slovácká búda, symbol vzájemnosti čechů a slováků, z. s
Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
Zajišťovat vzdělávání svých členů, jejich školení
Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností
Odborné činnosti a vzdělávání
Analýzy, komentování a propagace právních instrumentů ve vztahu k účelu spolku
Praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
Pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících k naplnění účelu spolku
Organizování kampaní a petičních aktivit
Propagace aktivit spolku a osvěta v oblastech dle čl. ii stanov
Poradenské a konzultační činnost