KV Patriots z.s.

Název:KV Patriots z.s.
Sídlo:Jaltská 989/7, 360 01 Karlovy Vary - Karlovy Vary
IČO:17298148
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:19.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10151
Účel:

Účelem spolku je ochrana, obnova a záchrana památek, kulturních hodnot, podpora a revitalizace kulturního dědictví s podmínkou trvale udržitelného využití, rozvoje podnikání a ochrany přírody

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, co by společného zájmu jeho členů. tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: a) průzkumu, propagace, osvětou a vzděláváním v oblasti památek, kulturních hodnot, podpora záchrany a revitalizace kulturního dědictví s podmínkou trvale udržitelného využití, rozvoje podnikání a ochrany přírody, například prostřednictvím pořádání benefičních akcí, informování veřejnosti, sbírek a dalších osvětových aktivit, včetně mediální prezentace b) analýzy, komentování a propagace právních instrumentů c) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni d) pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k podpoře záchrany a revitalizace kulturního dědictví e) organizování kampaní a petičních aktivit f) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů g) poradenské a konzultační činnosti h) veškerá činnost napříč ekonomickou, společenskou i inteligenční vrstvou obyvatel. i) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech, účasti ve správních i jiných řízeních, týkajících se památek, kulturních hodnot, podpora záchrany a revitalizace kulturního dědictví s podmínkou trvale udržitelného využití a rozvoje, přírody, životního prostředí v dané oblasti za spolupráce orgánů památkové péče, rozvíjení dialogu v dané oblasti mezi státní správou, samosprávou, neziskovým a soukromým subjektem, rozvíjení mezinárodní spolupráce j) zapojení dobrovolníků, sympatizantů a podpora dobrovolnictví k) získáváním finančních zdrojů na obnovu památek, případně na ekologické aktivity a provozní náklady spolku

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

1. vedlejší činností spolku je činnost hospodářská (podnikatelská) spadající do seznamu oborů činností náležející do živnosti ohlašovací, tj. živnost řemeslná, vázaná nebo volná, které upravuje zákon o živnostenském podnikání 2. konkrétní a aktuální činnost, ve které spolek podniká, určuje členská schůze spolku 3. zisk z této činnosti je výlučně použit pro naplnění účelu, hlavní činnosti a chodu spolku