Název: KORIDOR D8, z. s.
Sídlo: Zrzavého 1705/2a, 163 00 Praha 6 - Řepy
IČO: 10941002
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 26. 06. 2021
Spisová značka: L 74991 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:1. péče zejména o území kolem dálnice d8 a jeho okolí; 2. ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku pro správní řízení, jež se mohou dotýkat ochrany přírody a krajiny (viz zákon č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny); 3. ochrana životního prostředí, pro správní řízení vedených podle vodního zákona č. 254/2001 sb.; 4. náprava negativních vlivů z nekvalitně provedené stavby dálnice d8 (chybějící protihluková ochrana, doprovodná zeleň a prostupy krajinou); 5. biodiversita obnova přirozených vazeb v krajině po násilné kolektivizaci. trvale udržitelné, multifunkční zemědělství, šetrné k životnímu prostředí; 6. ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech; 7. tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické; 8. ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, prostupnosti území; 9. úsilí o zvýšení úrovně a kvality života a zdraví obyvatel; 10. ochrana fauny a flory; 11. ochrana kulturních a historických památek, kulturních hodnot; 12. prosazování maximální ochrany území, v němž jsou již nyní překračovány hygienické limity hluku a polutantů v ovzduší a dále území, kde hrozí zhoršení v souvislosti s plánovanou výstavbou; 13. upozorňování na nevhodné rozšiřování zastavitelných ploch (především do volné krajiny), nad rámec současných rozvojových ploch, daných příslušným platným územním plánem; 14. zachování udržitelného rozvoje území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území; 15. vyvíjení veškeré činnosti k odvrácení staveb, které zhorší kvalitu života obyvatel a zhorší životní prostředí a to komerčních i liniových staveb; 16. podpora zachování zdrojů pitné vody a zadržování vody v krajině; 17. účast ve správních a jiných řízeních, v nichž se bude rozhodovat o stavech, dění, pozemcích, aktivitách a o výstavbě a ve kterých mohou být dotčena práva a zájmy členů spolku; 18. zvyšování obecného povědomí o ochraně životního prostředí a kulturního dědictví; 19. vyhledávání, aktivizace a podpora síly k naplňování výše uvedených cílů; 20. podpora aktivního trávení volného času; 21. koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti spolku; 22. spolupráce se státními i nestátními organizacemi a médii; 23. pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost; 24. výchova a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých; 25. zpracovávání ekologických expertiz a další odborná činnost; 26. podpora veřejnosti v jejím zapojování do ochrany životního prostředí; 27. hospodářská činnosti zaměřená na ochranu životního prostředí; 28. zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví
ID datové schránky: pnn6wc8
Příjem datových zpráv: Ne