Název: Eminere, z. s.
Sídlo: 26. dubna 591/12, 350 02 Cheb
IČO: 09803149
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 07. 01. 2021
Spisová značka: L 9763 vedená u Krajského soudu v Plzni
Účel:Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 3, coby společného zájmu jeho členů. tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto činností: 1.trh práce a zaměstnanost: -realizace aktivit podporujících růst zaměstnanosti, a vytváření podmínek pro vznik více a lepších pracovních příležitostí v regionech -podpora aktivit k vytvoření a rozvoji nástroje pro systematické predikce vývoje budoucích potřeb regionálního trhu práce, -zvyšování pracovního zapojení uchazečů o zaměstnání, -vytváření podmínek pro založení zaměstnaneckých center, -podpora a zavádění principů a programů v rámci celoživotního učení, -podpora a vytváření podmínek či programů pro firemní vzdělávání, vzdělávání veřejného sektoru s vazbou na trh práce, -realizace aktivizačních programů na podporu zaměstnanosti, -poradenská a konzultační činnosti, -zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů, -podpora aktivit zaměřených na uznávání profesních kvalifikací, -podpora vzniku nových pracovních míst, -vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, -tvorba analýz a mapování potřeb území. 2.vzdělávání a konkurenceschopnost: -podpora a realizace jazykových kurzů, -podpora a realizace nástrojů celoživotního učení -podpora a realizace neformálního vzdělávání děti a dospělých -vytváření podmínek a programů pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků v počátečním vzdělávání, studentů vš a dalších skupin obyvatelstva motivovaných k vytváření malých podniků, 3.společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti: -vytváření podmínek pro uplatnění na trhu práce pro všechny, kteří chtějí pracovat -podpora a tvorba programů na podporu rovných příležitostí, -podpora sociálního podnikání, -podpora prorodinné politiky v regionech -poskytování poradenství a služeb pro rodiny s dětmi