Název: Asociace pro férový trh, z. ú.
Sídlo: plk. Stříbrného 705, 272 01 Kladno
IČO: 09850988
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 22. 01. 2021
Spisová značka: U 933 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět činnosti:Hájení oprávněných zájmů a práv spotřebitelů a jiných subjektů na vnitřním trhu eu a čr a férového a spravedlivého fungování trhu, zejména prováděním těchto činností: 1. hájení a zastupování zájmů zákazníků, soutěžitelů a dalších subjektů trhu, poskytování podpory a asistence těmto subjektům při uplatňování jejich práv, 2. napomáhání k řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli, včetně mediace, soudních a mimosoudních řízení, 3. angažování se jako kvalifikovaný poskytovatel stanovisek a názorů v souvislosti s narušením či ohrožením férového a spravedlivého trhu a se spory mezi spotřebiteli, zákazníky, podnikateli, soutěžiteli a dalšími subjekty, 4. podpora rozvoje a kultivace trhu a vztahů na trhu, napomáhání odstraňování nedostatků na trhu včetně podávání podnětů dozorovým a jiným orgánům pro napravení negativních externalit trhu, 5. shromažďování a zprostředkování informací v oblasti ochrany zájmů a práv spotřebitelů a spotřebitelských sporů (mj. prostřednictvím vydávání časopisu, informačních materiálů a letáků), 6. vystupování jako odborný společenský obhájce ochrany zájmů a práv spotřebitelů a jiných subjektů, a k tomu využívání nejrůznějších bilaterálních i multilaterálních komunikačních nástrojů, platforem a fór, 7. shromažďování, vyhodnocování a zprostředkování informací o trhu, vývoji sortimentu, obchodní síti a podmínkách provozování obchodní činnosti na vnitřním trhu eu a čr, ale i na globálním trhu, 8. trvalé působení na orgány a organizace zabezpečující funkci vnitřního trhu ke zlepšování podmínek ovlivňujících funkci vnitřního, popřípadě globálního trhu a životní úroveň spotřebitele, 9. přijímání stížností, podnětů a oznámení občanů, napomáhání k jejich řešení či zprostředkování pomoci, 10. působení na regulační orgány, orgány dozoru nad trhem a podobně na řádné vymáhání práva ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb, 11. připomínkování a vyjádření se k připravované legislativě zejména v oblasti ochrany spotřebitelů, 12. seznamování výrobních a obchodních organizací, příslušných orgánů veřejné správy a dalších zainteresovaných stran s výsledky vlastní činnosti a vznášení návrhů a požadavků na zlepšení činnosti, např. v oblasti práva a jeho vymáhání, fungování trhu, infrastruktury, etických zásad a postupů, 13. informování spotřebitelů a jiných subjektů prostřednictvím sdělovacích prostředků a vlastních informačních prostředků o výsledcích své činnosti a zjištěních vlastních či zprostředkovaných; k tomu vydávání tiskovin a publikací a dalších informací elektronickými prostředky, 14. provádění a organizování vzdělávacích akcí a projektů, přednášek, školení a kurzů zaměřených na spotřebitele, poskytovatele služeb a výrobce, zástupce profesních organizací, regionální a místní samosprávu atd., zejména v oblasti finanční gramotnosti, ale i dalších oblastech, 15. působení v tuzemských, evropských i mezinárodních aktivitách týkajících se infrastruktury a práva v oblastech ochrany spotřebitele a v dalších strukturách ve vztahu k technické normalizaci, metrologii, zkušebnictví, jakosti/kvalitě, dozoru nad trhem s dopadem na rozvoj ochrany spotřebitele
Statutární orgán - ředitel: ředitel: mgr. václav slavíček, dat. nar. 21. prosince 1968 l. zápotockého 2264, 272 01 kladno den vzniku funkce: 22. ledna 2021
Počet členů: 1
Způsob jednání: ředitel jedná za ústav samostatně
ID datové schránky: 7yc32kx
Příjem datových zpráv: Ne